Salih YAVUZ
Salih YAVUZDeğerli Tuna Gazetesi / Ajans Orhangazi okurları merhaba,

18 Aralık 2014 Perşembe 11:06

Uzun yıllardır ilçemiz adına bir soluk olan Tuna Gazetesinde, toplumumuzun her kesimini ilgilendiren İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı uygulamaları konusunda bir köşenin olması gerektiği fikrini taşıyordum.

Bu fikri kendisine ilettiğimde değerli desteklerini esirgemeyen ve Perşembe günleri çalışma hayatına ilişkin düzenlemeleri sizlerle paylaşacağım bu köşeyi bana ayıran Hasan BOZBEY’e ve tüm Tuna ailesine teşekkür ediyorum.

***

Değerli okuyucular, bugün işyeri bildirimi konusu üzerinde duracağız.

Ülkemizde çalışma hayatını düzenleyen çokça mevzuat olmasına rağmen tümiş ve işlemler temelde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenir.

5510 sayılı kanun kapsamına giren nitelikte bir işyerini kuran, her ne suretle olursa olsun devralan, çalışma konusunu, ortaklık yapısını kısmen veya tamamen değiştiren veya herhangi bir sebeple faaliyetine son veren ve işyerini kapatan işveren ilgili değişiklikleri Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) bildirmekzorundadır.

Bu kapsamda;

a) Yeni bir işyeri kuran işveren, işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte,

b) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi şirketlerin nevilerinin değişmesi, diğer bir şirkete devri veya birleşmesi durumunda, değişikliklerin ticaret siciline tesciline ilişkin ilan tarihini; adi şirketlerde şirkete yeni ortak alınması durumunda ise en geç yeni ortağın alındığı tarihi takip eden on gün içinde,

c) İşyerinin faaliyette bulunduğu adresten başka bir ildeki adrese nakledilmesi, sigortalı çalıştırılan bir işin veya işyerinin başka bir işverene devredilmesi veya intikal etmesi halinde, işyerinin nakledildiği, yeni işverenin işi veya işyerini devraldığı tarihi takip eden on gün içinde, işyerinin miras yoluyla intikali halinde ise mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içindeişyeri bildirgesi ile SGK’yabildirilmek zorundadır.

İşyerinin aynı il sınırları içinde SGK’nın diğer bir ünitesinin (diğer bir sosyal güvenlik merkezi) görev alanına giren başka bir adrese nakledilmesi halinde, adres değişikliğinin yazı ile bildirilmesi yeterlidir (işyeri bildirgesi verme yükümlülüğü yoktur). Bu işlerde çalışan sigortalıların, sigorta hak ve yükümlülükleri devam eder.

Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, 5510 sayılı Kanunun 102-1/b maddesi uyarınca;

1. Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin üç katı tutarında (3.402,00 TL)

2. Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için asgari ücretin iki katı tutarında (2.268,00 TL)

3. Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için bir aylık asgari ücret tutarında (1.134,00 TL)  idari para cezası uygulanır.

Mahkeme kararına, SGK ve diğer kurumların denetim ve incelemeleri ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden 15 gün içinde ödenmesi halinde cezalar dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden uygulanır.

İdarî para cezalarının, Kuruma itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 güniçinde peşin ödenmesi halinde, bunun dörtte üçü tahsil edilir.

Haftaya ceza uygulamalarını örnekleriyle inceleyeceğiz. İlerleyen zamanlarda yazılarımızı sizden gelecek sorular ışığında ilerletmeye çalışacağız.

 

Hoşçakalın.
Bu haber 2468 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:13:31 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.