Salih YAVUZ
Salih YAVUZİş Sözleşmesi Yapma Zorunluluğu

1 Ocak 2015 Perşembe 13:46

Değerli okuyucularbu hafta iş sözleşmesi yapma zorunluluğu konusu üzerinde duracağız.

4857 sayılı İş Kanunun 2. Maddesinde işçi, işveren ve iş ilişkisinin tanımı yapılmıştır. Bu tanıma göre; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

İş ilişkisinin dayanağı taraflar arasındaiş sözleşmesinin kurulmuş olmasına bağlıdır. 4857 sayılı İş Kanunu yürürlüğe girmeden önce İş Kanununda iş sözleşmesinin tanımı bulunmamakta veBorçlar Kanunun 313. Maddesinde yer alan  “ hizmet akdi, öyle bir mukaveledir ki onunlaişçi belli bir işi görmeyi, işveren de belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiğinigösteren düzenlemedir”hükmünden yararlanılmaktaydı.

10.06.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4857 sayılı İş Kanununda bu konu işlenmiş ve anılan kanunun 8.maddesinde iş sözleşmesinin tanımı yer almıştır. Bu maddeye göre; “İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tâbi değildir”biçiminde tanımlanmıştır.

 Yukarıda kitanım göz önünde bulundurulduğunda, iş sözleşmesinde üç önemli unsurunbulunduğu anlaşılmaktadır. Bunlar iş, ücret ve bağımlılık unsurlarıdır.

Süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç iki ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini,fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayıgeçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde hükümler uygulanmaz. İş sözleşmesi iki aylık süre dolmadan sona ermiş ise,bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur.

 

Taraflar iş sözleşmesini, Kanun hükümleriyle getirilen sınırlamalar saklı kalmak koşuluyla, ihtiyaçlarına uygun türde düzenleyebilirler.İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılabilir. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmîsüreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.

 

Nitelikleri bakımından en çok otuz iş günü süren işlere süreksiz iş, bundan fazla devam edenlere sürekli iş denir. Yukarıda bahsettiğimiz 8. madde hükümleri süreksiz işlerde yapılan iş sözleşmelerinde uygulanmaz. Süreksiz işlerde, bu maddede düzenlenen konularda Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

 

4857 sayılı yasanın 99. Maddesinin b fıkrası hükümlerine göre “ 8. madde de belirtilen belgeyi vermeyen işveren hakkında, bu durumdaki her işçi için idari para cezası uygulanacağını hüküm altına almıştır ”. Bu tutar 2015 yılı ilk 6 aylık döneminde 134 TL’dir. Anılan maddegöz önüne alındığında; iş sözleşmesinin bir yıldan az süreli belirli süreli veya belirsiz süreli yapılması halinde bile yazılı bir belge olma zorunluluğunuve iş sözleşmesinde belirtilen hususların mutlaka yer alması gerektiğini anlaşılmaktadır.

 

İş sözleşmesinin bir yıl ve daha uzun süreli olması halinde yasa gereği yazılı yapılması zorunlu olmakla birlikte, sözkonusu sözleşme içeriğinin de 4857 sayılı Kanunun 8. maddesinin son fıkrasında belirtilen hususları kapsamasının zorunlu olduğugörülmektedir. Özellikle iş sözleşmesinde ücret ödeme döneminin ve işsözleşmesinin feshi halinde tarafların uymak zorunda oldukları koşullar,4857 sayılı İş Kanunun iş güvencesini düzenleyen 18–21. Maddeleri ileücretin gününde ödenmemesini öngören 34. Maddesi hükümleri dikkatealındığında önem arz etmektedir.

 

Haftaya iş sözleşmesi türlerini incelemeye devam edeceğiz.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1483 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:06:31 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.