Salih YAVUZ
Salih YAVUZSüreli Fesih ve İş Arama İzni

22 Ocak 2015 Perşembe 13:55

Değerli okuyucular bu hafta sizlerden gelen sorular üzerinden ilerleyeceğiz.

 

Soru: İşveren tarafından yapılan bildirimli (süreli) fesih ve sonuçları nelerdir?

 

İş hukukumuzda fesih, bildirimli (süreli) ve bildirimsiz (derhal) olmak üzere iki bağlamda uygulanır. Bildirimsiz fesih işveren veya işçi tarafından herhangi bir süre beklemeksizin sözleşmenin haklı nedenle derhal feshi anlamına gelir ve 4857 sayılı İş Kanununun 24, 25 ve 26. maddelerinde irdelenmiştir.

 

Süreli fesih ise Kanunun 17. maddesinde açıklamıştır. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi ve işçi bakımından kıdem tazminatı ödenmesiyle gerçekleşir. İş sözleşmeleri;

a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 iki hafta sonra,

b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak 8 hafta sonra, feshedilmiş sayılır.

 

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir. Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. Tazminatların hesaplanmasında işçinin brüt ücretine ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün menfaatler de göz önünde tutulur. (Yol, yemek, prim vb.)

 

Bu tür fesihlerde en önemli hususlardan biri feshin geçerli bir sebebe dayandırılmasıdır. 30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

 

Geçerli sayılmayacak fesih nedenleri İş Kanunun 18. maddesinde sayılmıştır. Örneğin; sendika üyeliği, ırk, renk, cinsiyet, medeni hal, aile yükümlülükleri, hamilelik, doğum, din, siyasi görüş ve benzeri nedenler fesih nedeni sayılamaz.

 

İş sözleşmesini sona erdirebilmek geçerli sayılabilecek durumlara; işçinin yetersizliği, işçinin davranışlarındaki kusur ve özensizlik, işyerinde yeni çalışma ve üretim yöntemlerine gidilecek olması, iş yerinin bazı bölümlerinin kapatılması, işle ilgili teknolojik değişikliklere gidilmesi, işyerinin ekonomik sıkıntıları ve genel ekonomik sıkıntılar örnek gösterilebilir.

 

Burada işçiden kaynaklanan görev ve sorumluluklar ile yetersizliklerin işçiye yazılı olarak fesihten önce mutlaka hatırlatılmış olması, eksiklikler ve sorumluluklarına ilişkin yapılan uyarılarda mutlaka yazılı olarak savunmasının alınmış olması, yetersiz olduğu konuda eğitimlerle desteklenmesi, diğer bir birimde görev yapıp yapamayacağının irdelenmesi ve tamamında sonuç olumsuz ise feshin son çare olması ilkesi gereğince iş akdinin feshedilmesi gerekir. 

 

Fesih bildirimi yazılı ve gerekçeli olarak yapılmalıdır. Fesih bildiriminde işçiye fesih nedeni yazılı olarak mutlaka belirtilmelidir.

 

Soru: İş arama izni nasıl kullanılır?

 

Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.

 

*** Süreli fesihlerde ihbar süresi içerisinde iş bulan işçinin işverenle yazılı bir ikale sözleşmesi yapmadan, ne de olsa iş akdim fesh oldu diyerek işten ayrılması durumunda maalesef kıdem tazminatını alması mümkün değildir. Çünkü işverence yapılan fesih süreli fesih olup, süresi sonunda vücut bulacaktır, ihbar süresi içerisinde hem işçi hem işveren tüm sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1414 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:09:12 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.