Salih YAVUZ
Salih YAVUZİşverenin Derhal Fesih Hakkı

5 Şubat 2015 Perşembe 10:38

İşverenin derhal fesih hakkı hangi hallerde kullanılır?

 

Süresi belirli olsun veya olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

 

I. Sağlık sebepleri:

a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.  Burada sayılan sebepler dışında işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işçinin işyerindeki çalışma süresine göre İş Kanunun 17’nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.

Örneğin 5 yıl kıdemi olan bir işçinin kusuruna dayanmayan hastalığı halinde, işveren (8+6) 14 hafta sonra fesih hakkına sahip olacaktır.

b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun Sağlık Kurulunca saptanması durumunda.

 

II. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:

a) İş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri için gerekli vasıflar veya şartlar kendisinde bulunmadığı halde bunların kendisinde bulunduğunu ileri sürerek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler veya sözler söyleyerek işçinin işvereni yanıltması.

Örneğin mühendis olduğunu iddia ederek sahte belgelerle işe giren bir işçinin iş sözleşmesini işveren durumu öğrendikten sonra feshedebilir.

b) İşçinin, işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarfetmesi veya davranışlarda bulunması yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması.

Örneğin işçinin, resmi makamlara işyerinde kaçak veya yasak hammadde kullanıldığına ilişkin gerçeği yansıtmayan dilekçeler göndermesi bu anlamda bir fesih sebebidir.

c) İşçinin işverenin başka bir işçisine cinsel tacizde bulunması. Cinsel tacizin işyeri dışında gerçekleşmesi halinde de işveren fesih hakkını kullanabilir.

d) İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması, işyerine sarhoş yahut uyuşturucu madde almış olarak gelmesi ya da işyerinde bu maddeleri kullanması.

e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.

f) İşçinin, işyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi.

g) İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç işgünü işine devam etmemesi. Burada belirtilen bir aylık süre, son devamsızlıktan geriye doğru hesaplanacak bir aylık süreyi ifade eder.

h) İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi. İşveren görevini hatırlattığını ispat etmelidir. Bu nedenle işverenin işçiye görevlerini yazılı olarak hatırlatmasında yarar vardır. İşçinin işgörme borcunu hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesinin fesih sebebi olabilmesi için işverence hatırlatılmasına rağmen işçinin tutumunda ısrar etmesi gerekir.

ı) İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması.

 

III. Zorlayıcı sebepler:

İşçiyi işyerinde bir haftadan fazla süre ile çalışmaktan alıkoyan zorlayıcı bir sebebin ortaya çıkması. Örneğin işçinin ikamet ettiği mahallenin karantinaya alınması gibi sebepler, işverene bildirimsiz fesih hakkı veren zorlayıcı sebeplere örnek olarak gösterilebilir.

 

IV- İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17 nci maddedeki bildirim süresini aşması.

İşçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın İş Kanununda yer alan bildirim sürelerini aşması işverene iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı verir. Örneğin 5 yıllık bir hizmet süresi olan bir işçinin tutukluluğunun sekiz haftayı aşması halinde işveren fesih hakkını kullanabilir. Bunun için işçinin suçu işyerinde işlemiş olması şart değildir.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1434 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:07:22 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.