Salih YAVUZ
Salih YAVUZKıdem Tazminatı Üzerine Sorular

12 Şubat 2015 Perşembe 11:32

Değerli okuyucular bu hafta sorular üzerinden ilerleyeceğiz.

1-Kıdem tazminatı ne şekilde hesap edilir?

Kıdem tazminatı almaya hak kazanan işçiye işe başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin devamı süresince her geçen tam yıl için otuz günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir. İşçiye bir yıldan artan süreler için de aynı oran üzerinden ödeme yapılır.

Kıdem tazminatı işçinin son ücreti üzerinden hesaplanır. Bu ücret brüt ücrettir. Bir diğer ifade ile vergi, sigorta primi gibi kesintiler yapılmadan önceki ücrettir. Parça başına, akort, götürü ve yüzde usülü gibi ücretin sabit olmadığı hallerde, son bir yıllık süre içinde ödenen ücretin o süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle bulunacak ortalama ücret, kıdem tazminatının hesabında esas alınır. Ancak işçinin ücretinde son bir yıl içinde değişiklik yapıldığı takdirde, tazminata esas ücret, işçinin işten ayrılma tarihi ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücret aynı süre içinde çalışılan günlere bölünerek bulunur.

2-Kıdem tazminatının hesabında işçiye sağlanan asıl ücret dışında kalan her türlü nakdi ve ayni yardım ile ödemeler ne şekilde dikkate alınır?

Kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde geniş anlamda ücret esas alınır. Bir başka ifade ile, asıl ücretten başka para ve para ile ölçülmesi mümkün sözleşmeden ve kanundan doğan ikramiye, prim, yakacak, gıda, giyim, aile, çocuk, konut yardımı gibi çıkarlar da kıdem tazminatı miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulur. Bu ayni ve maddi yardımların süreklilik gösteriyor olması önem arz etmektedir. Süreklilik arz etmeyen ayni ve maddi yardımlar kıdem tazminatının hesabında dikkate alınmaz.

3-Kıdem tazminatının tavanı nasıl tayin olunur?

Kıdem tazminatının miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarına) 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir iş yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez. 01.01.2015 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 3.541,37 TL´dir.

4-Kıdem tazminatı alacağında zamanaşımı süresi ne kadardır?

Kıdem tazminatı, on yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Zamanaşımı süresinin başlangıcı işçinin kıdem tazminatına hak kazandığı tarihtir.

5-Kıdem tazminatı alacaklarında uygulanacak faiz nedir?

Kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi sebebiyle açılacak davanın sonunda hakim, gecikme süresi için ödenmeyen süreye göre mevduata uygulanan en yüksek faize hükmeder. Faizin başlangıç tarihi iş sözleşmesinin sona erme tarihidir.

6-İşçiden ibraname alınması hangi hallerde hukuka uygun kabul edilebilir?

İş sözleşmesinin sona ermesi halinde, işçilerden alınan ibranamelerin geçerli olabilmesi için öncelikle belgenin iş ilişkisinin devamı sırasında alınmaması gerekir. Yargıtay son verdiği kararlarda, ibranamede işçinin tüm ücretlerini ve kıdem tazminatını aldığının yazılı olması halinde ibranameyi geçerli kılmıştır. Yargıtay miktar içeren ibranameleri makbuz hükmünde saymış olup, ibranamede yazılı olan miktardan daha fazla alacağı olduğunu iddia eden işçinin dava açabileceğini söylemiştir. Ancak maktu olarak hazırlanan ve boşlukları sonradan doldurulan hiçbir alacağım kalmamıştır gibi genel ifadeler içeren ibranameler geçersiz sayılmıştır.

7-İşyerinin devri halinde kıdem tazminatından hangi işveren sorumlu olur?

İşyerinin devri halinde, kıdem tazminatından hangi işverenin sorumlu olacağı kanunda düzenlenmiştir. 12.07.1975 tarihinden itibaren işyerlerinin devri veya herhangi bir surette el değiştirmesi halinde, işlemiş olan kıdem tazminatından her iki işveren sorumludur. Ancak işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasında işçinin aldığı ücretlerle sınırlıdır. Bu nedenle kıdem tazminatının tamamı için eski işverene başvurulamaz.

8-Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçinin kıdemi ne şekilde belirlenir?

Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin kıdem süreleri, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerde olduğu gibi, işçinin fiilen çalışmaya başladığı tarihten itibaren iş sözleşmesinin kıdem tazminatına hak kazandıran hallerden biri ile sona erdiği tarihe kadar geçen süreler dikkate alınarak belirlenir.

 

 

Hoşçakalın.
Bu haber 1338 kez okunmuştur.

22.11.2017 10:06:17 

Yorum bulunamadı.

bursa güvenlik sistemleriantalya transferbursa web tasarımorhangazi haberkontrol vanası matbaa merdanelerimerdane
Copyright © 2010 Ajans Orhangazi. Tüm Hakları Saklıdır.Haber ve fotoğraflar kaynak gösterilerek dahi izinsiz kopyalanamaz kullanılamaz.